Szanowni Państwo,

Zgodnie z wchodzącym w życie w dniu 25 maja 2018 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”) oraz opinią polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz polskimi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych przekazujemy ważne informacje dotyczące Państwa subskrypcji w naszych newsletterach oraz ochrony Państwa danych osobowych.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

I.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ultra-Med. Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Juliusza Kossaka 49, 20-358 Lublin.

II.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

Podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem.
Realizacji zawartej umowy z Administratorem.
Dochodzenia należności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).
III.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów przetwarzania, tj:

W zakresie realizacji zawartej umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora.
W zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora, przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.
W zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
IV.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

Prawo dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia.
Prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia.
Prawo do usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
Prawo do przenoszenia danych osobowych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia
V.

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VI.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.

VIII.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.